• From August 14, 2020 16:00 to September 20, 2020 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C.
  Galleri Image præsenterer udstillingen In Our Nature af den russiske kunstner Mariya Kozhanova.Fernisering på udstillingen afholdes d. 14. august kl. 16.00-18.00. Udstillingen vil vise helt nyproducerede kunstværker bestående af fotografier og messingskul
  pturer, naturobjekter og guld som ikonisk farve og materiale. Værkerne i udstillingen vil forbindes og lede publikum gennem en bevægende fortælling om kulturel rammesætning overfor menneskets naturlige skønhed. Formålet er at finde tilbage til naturens balance både den ydre og den indre i os selv.Guld anvendes som symbolsk og dekorativ farve til flere af værkerne. Kozhanova anvender en glansmaling tusch med guldblæk, som en moderne teknik, der fastholder værkerne i nutiden. Ligeledes i Kozhanovas kunstværker er guld det transformerende bindeled mellem kultur, spiritualitet og natur. Kozhanova vil sætte guld i forbindelse med naturen ved at anvende den japanske teknik kendt som ”Kintsugi”, hvor man reparerer ødelagt porcelæn og sten med guldmaling. Teknikken fremhæver det ødelagte og uperfekte som det smukkeste ved objekterne. Det overføres i Kozhanovas værker til mennesket selv, hvor vi gerne skulle anse alle vores sider som skønne og naturlige dele af os. Ved kombinationen af traditioner fra både øst og vest finder Kozhanova en italesættelse i visuel form om psykologiske brud, accept af forandringer og om skæbnen som et aspekt i menneskets liv. Galleri Image glæder sig til at kunne præsentere Mariya Kozhanovas første solo-udstilling i Danmark.Udstillingen vil være åben fra d. 14. august til d. 20 september 2020.Lørdag d. 19. september kl. 14.00 afholdes en artist talk med kunstneren i samtale med Vanja Falk, kurator ved Oluf Høst Museet.Om kunstneren Mariya Kozhanova, født i 1986 i Kaliningrad, bor og arbejder i Berlin. Kozhanova  arbejder med temaer om menneskelig identifikation og har en fascination med menneskets intense behov til at tro på og søge efter noget der ligger udover det sædvanlige. I hendes tidlige værker, Kozhanova skabt et portæt af en generation, som tilsidesatte deres egen kultur og flygtede mod den syntaktiske cosplay kulturs lånte idealer. Hun har arbejdet med minder og legender fra hendes hjemby Kaliningrad, som stadig drømmer tilbage til de preussiske tider. Tro er et tilbagevendende tema i hendes værker. Kozhanova har udstillet adskillige steder internationalt, bl.a. i USA, Rusland, Tyskland, Japan og Kina. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Grosserer L. F. Foghts Fond og Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From August 15, 2020 16:00 to September 20, 2020 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C.
  Galleri Image presents the exhibition In Our Nature by the Russian artist Mariya Kozhanova. The exhibition opening will be on 14 August at 4 pm - 6 pm.The exhibition will show brand new artworks consisting of photographs and brass sculptures, natural obje
  cts and gold as an iconic colour and material. The artworks in the exhibition are connected and lead the audience through a moving narrative about cultural frameworks in juxtaposition with the natural beauty of human beings. The purpose is to go back to the balance of nature, both outside of and within ourselves. Gold is applied as a symbolic and decorative colour to several artworks. Kozhanova paints with a gloss paint marker with golden ink as a modern technique that maintains the art in the present day. In Kozhanova's art, gold is the transforming link between culture, spirituality and nature. Kozhanova creates the link between gold and nature by applying the Japanese technique called “Kintsugi” which involves repairing broken pottery and stones with golden paint. The technique enhances the broken and imperfect as the most beautiful parts of the objects. This transfers to the human being itself in Kozhanova's artworks, as we should consider all of our qualities as fair and natural. Combining both traditions of west and east, Kozhanova found the way to talk in the visual forms about psychological breakage, acceptance of change, and fate as an aspect of human life.Galleri Image is very proud to present Mariya Kozhanova's first solo exhibition in Denmark. The exhibition will be open from 14 August - 20 September 2020.On Saturday 19 September at 2 pm, Galleri Image will host a seminar with the artist in conversation with Vanja Falk, curator at the Oluf Høst Museum. About the artist:Mariya Kozhanova, born 1986 in Kaliningrad, lives and works in Berlin. Kozhanova works with themes of human identification and has been fascinated by the powerful need of humans to believe in, and to seek for, something that lies beyond the ordinary.In her previous work, Kozhanova created a portrait of a generation that neglected their own culture and escaped into the borrowed ideals of syntactic cosplay culture. She worked with memories and legends of her hometown Kaliningrad, which still sees dreams of Prussian times. There is a common theme of belief running throughout all of her works.Kozhanova has exhibited multiple times internationally in the US, Russia, Germany, Japan, and China, among others.The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, Grosserer L. F. Foghts Fond and the City of Aarhus (Kulturudviklingpuljen).
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From September 25, 2020 16:00 to November 15, 2020 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents No Name by Chinese artist Wang Ningde. The exhibition opens 25 September 2020. In connection to the exhibition a book will be published including texts of Danish and Chinese writers.About the exhibition The exhibition No Name at Gal
  leri Image revolves around photographic pieces by Chinese artist Wang Ningde, which explore power dynamics between authority and public space. Like much of Wang Ningde’s work, the pieces manifest a keen sensibility in response to contemporary issues. The artworks in the exhibition No Name are constructed with photographed paint smudges. Since 2015, Wang Ningde has visited different cities in China, photographically collecting thousands of paint smudges on public walls. The photographs depicted places where the city administration had painted over unauthorized advertisements in an attempt to conceal them. The paint smudges often stand out, as the aesthetics are not in general a priority for the city administrations. Some makes an effort to match the wall, although in the end the paint is still quite noticeable and marks the tensions between the different participants in urban space.   Wang Ningde reutilises the photographed paint smudges to create new images of expressive portraits and art historical moments. In a digital editing process, he constructs with his own photographs’ new motifs on top of pictures of protesters or social events. His final step in the digital editing process is to remove the background picture completely, leaving only the vivid brushstrokes of the paint smears. Wang’s artwork then also addresses the complex entangled relation between photography and painting.   The title of the exhibition No Name refers to the nameless participants in public space, such as the unnamed citizens and nameless urban spaces. The paint smudges begin as cover ups on the urban, social facade, then transformed by Wang Ningde to emphasise the emotional and cultural tensions in public. About the artist  Wang Ningde (b. 1972) graduated from the Photography Department at Luxun Academy of Fine Arts in 1995. He lives and works in Beijing. Wang is one of the leading contemporary visual artists in China. He is working mainly with photography and installation, using multiple forms to expand the boundaries of visual art. His artworks have been exhibited globally at galleries and art museums in USA, Australia, Asia and Europe. Wang Ningde has received numerous awards, and his artworks are included in several collections, such as the CAFA Art Museum in Beijing and The White Rabbit Collection in Sydney. For more information visit: http://wangningde.com/ The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, the S.C. Van Foundation, the Augustinus Foundation, The Aarhus Stiftstidende Foundation, Grosserer L.F. Foghts Foundation and the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen)   Cancelled due to Covid-19: On 2 May, 10.30 – 3 pm. Galleri Image and The China Studies, Aarhus University will present the symposium Contemporary Chinese Art and Artist: Concerns, Possibilities and Constraints. The symposium features the following guest speakers: Wang Ningde (artist), Duan Yuting (Director of Museum of Photography in Lianzhou), Sasha Su-Ling Welland (Associate Professor University of Washington). The Symposium will be presented in a new form during the fall 2020. 
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From September 25, 2020 16:00 to November 15, 2020 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen No Name af den kinesiske kunstner Wang Ningde. Udstillingen åbner den 25. september 2020. I forbindelse med udstillingen udgives en publikation med danske og kinesiske skribenter.Om udstillingenUdstillingen No Name p
  å Galleri Image viser fotografiske værker af den kinesiske kunstner Wang Ningde, der undersøger magtdynamikker mellem autoriteter og det offentlige rum. I lighed med Wang Ningdes kunstneriske praksis, er værkerne manifestationer af en særlig sensibilitet i forhold til nutidige problematikker. Kunstværkerne i udstillingen No Name er skabt ud fra fotograferede overmalinger. Siden 2015, har Wang Ningde besøgt forskellige byer i Kina, og fotografisk indsamlet tusindvis af overmalinger på offentlige vægge. Fotografierne viser steder, hvor byforvaltningen har overmalet illegale reklamer i et forsøg på at tildække dem. Overmalingerne træder ofte frem, da æstetikken ikke er en prioritet for byforvaltningen. Nogle forsøger at matche vægfarven, men malingen er stadig meget synlig, hvorved den bliver tydelige markører på spændingerne mellem forskellige aktører i byrummet. Wang Ningde genbruger de fotograferede overmalinger til at skabe nye værker med udtryksfulde portrætter og kunsthistoriske momenter. I en digital redigeringsproces, konstruerer han med sine fotografier nye motiver ovenpå billeder af protestanter og sociale begivenheder. Afslutningsvis i denne proces fjerner han baggrundsbilledet fuldstændigt, og tilbage er udelukkende de livlige penselstrøg fra overmalingerne. Wangs kunstværker adresserer derved også det komplekse og kontinuerlige forhold mellem fotografi og maleri. Titlen No Name refererer til de navnløse aktører i det offentlige byrum, såsom ikke-navngivende borgere og navnløse urbane steder. Overmalingerne begynder som tildækninger på de urbane, sociale facader, der transformeres af Wang Ningde til i stedet at fremhæve følelsesmæssige og kulturelle spændinger i offentligheden.  Om kunstnerenWang Ningde (f. 1972) blev uddannet ved Luxun Academy of Fine Arts i 1995, og bor nu i Beijing. Wang er en af de førende samtidskunstnere i Kina. Han arbejder hovedsageligt med fotografi og installation, hvor han anvender forskellige kunstneriske praksisser til at udvide billedkunstens begrænsninger og muligheder. Hans kunstværker har flere gange været udstillet internationalt i gallerier og kunstmuseer, i bl.a. USA, Australien, Asien og Europa. Wang Ningde har modtaget adskillige priser, og hans kunstværker er inkluderet i flere samlinger såsom CAFA Kunstmuseum i Beijing og The White Rabbit Collection i Sydney. Læs mere information: http://wangningde.com/ Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, S. C. Van Fonden, Augustinus Fonden, Aarhus Stiftstidendes Fond, Grosserer L. F. Foghts Fond og Aarhus Kommune (Kulturudviklingspuljen). Aflyst grundet covid-19: Den 2. maj kl. 10.30-15 præsenterer Galleri Image og Kinastudier på Aarhus Universitet et symposium: Contemporary Chinese Art and Artist: Concerns, Possibilities and Constraints. Symposiet inkluderer følgende oplægsholdere: Wang Ningde (kunstner), Duan Yuting (Direktør for Fotografisk Museum i Lianzhou), Sasha Su-Ling Welland (Lektor ved Washington Universitet).Symposiet afholdes i en ny form i løbet af efteråret 2020.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 01, 2020 16:00 to October 04, 2020 18:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Photobook Week Aarhus (PWA) afholdes i år den 1.-4. oktober 2020. Festivalen vil byde på et stort udvalg af spændende udstillinger, talks, bogmarked, omvisninger og bogpræsentationer, på lokationer der strækker sig over hele Aarhus midtby.  PWA er Danmark
  s første og eneste årlige festival dedikeret til at formidle fotobogens relevans og rolle i det kunstneriske landskab. Vi har for syvende gang samlet et internationalt program med udstillinger og oplæg om tendenser i samtidskunsten og arkitekturen i fotobogsmediet. PWA 2020 vil blive afholdt hos Galleri Image, HEART Herning Museum of Contemporary Art, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Dokk1 og Arkitektskolen Aarhus. I år afholdes festivalen under temaet Serier, Multiplicitet, Gentagelse, og vil udforske særlige forhold og karakteristika ved fotografiet og fotobogen. Her vil der sættes fokus på fotobogens globale udbredelse, og diskutere forskellige undertemaer som fx udgivelsesformater, oplag og demokratisering versus eksklusivitet. Programmet for PWA 2020 indebærer udstillinger og oplæg med internationale og nordiske fotoforskere, fotografer, ledende kuratorer, arkitekter og mange andre kvalificerede bidragsydere.  Det er vigtigt for det kunstneriske miljø og forlagsbranchen i Danmark at have en fotobogsfestival. Det er vores formål med festivalen at skabe det vigtige mødet mellem fagfolk og den brede offentlighed. PWA vil derfor ligeledes igen i år blive afholdt sideløbende med Art Weekend Aarhus, som er en fejring af byens kunstmiljø og -formidling. PWA er et samarbejde mellem Galleri Image og Arkitektskolen Aarhus. Photobook Week Aarhus 2020 er støttet af Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune, Dreyers Fond, Augustinus Fonden, Instituto Camões, Nordea-fonden, Sonning Fonden og Det Obelske Familiefond. Mere information om festivalen kan findes på http://photobookweek.org/
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 01, 2020 16:00 to October 04, 2020 18:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Photobook Week Aarhus (PWA) will take place 1 – 4 October 2020. The Festival will include a wide range of exciting exhibitions, talks, book markets, tours, and book presentations on locations throughout the city center of Aarhus. PWA is Denmark’s first an
  d only festival dedicated to presenting the relevance and role of the photobook as part of the artistic landscape. For the seventh time we have arranged an international program with exhibitions and seminars showing the trends in contemporary art and architecture in photobooks. PWA 2020 will be located at Galleri Image, HEART Herning Museum of Contemporary Art, ARoS Aarhus Art Museum, Dokk1 and Aarhus School of Architecture.This year's festival will explore the theme of Series-Multiplicity-Repetition, and will examine unique conditions and characteristics in photography and photobooks. The focus is set on the global distribution, and different subthemes will be discussed such as publishing formats, printings, and democracy vs. exclusivity. The program for PWA 2020 includes exhibitions and talks with international and Nordic researchers of photography, photographers, leading curators, architects, and many other qualified contributors. It is key for the artistic environment and publishing industry in Denmark to have a photobook festival. Our purpose with the festival is to create the important meeting between professionals and the public. Like last year, PWA will take place at the same time as Art Weekend Aarhus, which is a celebration of the city’s artistic scene. PWA is a collaboration between Galleri Image and Aarhus School of Architecture. Photobook Week Aarhus 2020 is supported by the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), Dreyers Foundation, Augustinus Foundation, Instituto Camõe, Nordea-foundation, Sonning Foundation and the Obel Family Foundation. More information on the festival can be found on www.photobookweek.org
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
6 399 en events32c6ca68d6f1ccd1ccb232fde33e9cb4