Events

 • Fra October 27, 2022 13:00 til October 30, 2022 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus Galleri Image, Vestergade 29
  Mark your calendars! The ninth edition of our festival Photobook Week Aarhus will take place from 27–30 October 2022. The festival will include a wide range of exciting exhibitions, talks, book market, tours, and book presentations at locations throughout
  the city of Aarhus.Photobook Week Aarhus 2022: Off Balance In late 2021 the Museum of Modern Art (MoMA), New York sent a small, but decisive message: “At MoMA, we believe in the essential role of the photobook” and went on to explain the museum’s intention to play a “vital role” in this development, given that “the photobook has never been so essential as an element of photographic creativity”. As an important player in the field of photobooks, Photobook Week Aarhus (PWA) has always been dedicated to further exposing this important medium and for this reason it is our pleasure to announce this year’s theme PWA: Off Balance, 27–30 October 2022.Off Balance is an attempt to cope with the imbalance of our contemporary condition. Climate change pressuring a possible catastrophe for humanity, the unsustainable gap between rich and poor, plastic pollution and the drastic decrease of biodiversity, and the first pandemic in over a century. These are examples of a world with complicated issues that need to be addressed but are constantly confronted with political divisions and economic interests. With the theme Off Balance, PWA brings the important photobook medium directly into the twisted realities of our current context. Besides the central festival theme, we will also showcase other themes such as Books on Books, which have shaped an often-critiqued canon of publications, and a show on Zines That are Nearly Books, which mark the limits of the medium.Our regional focus will be on Canada with guest curator Louis Perrault, and a special focus on the books of Edward Burtynsky, who has been working on environmental issues for more than three decades. Another expedition on the geographical axis shall take us to Polynesia with guest curator Nina Tonga (Te Papa Tongarewa Museum, New Zealand).This year we also present a special, third regional focus with an exhibition about photobooks from Ukraine. We wish to highlight the country's art and culture in order to provide insight into a country that is currently at the centre of global politics, but which has not been widely explored or discussed in Denmark. We envision Photobook Week Aarhus 2022 as an open and inclusive event that underlines the urgency for action, and the roles that art might play in the process of acceptance, grief, and collaborative action in the most important issues of our time.Photobook Week Aarhus is a collaborative effort by Galleri Image and the Aarhus School of Architecture. Read more at photobookweek.orgPWA 2022: Off BalanceDates: 27-30 October 2022Venues: Kunsthal Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C, Aarhus School of Architecture, Exners Plads 7, 8000 Aarhus, more to come.About Photobook Week Aarhus PWAIn the last 8 years, Photobook Week Aarhus has become an important player in the field, by running an annual event about and around the photobook, publishing projects, conference participations, international collaborations and the creation of a strong global network. We have exhibited publications from all over the world and brought experts together in talks and panel discussions, including online events. We have produced artists’ books, scholarly publications, performances, workshops, and conferences. And we have run an open book market where artists and publishers can exchange their works and their opinions, in an inclusive and unpretentious manner. According to our participants and partners, PWA has become a special meeting-point, which is acclaimed for its atmosphere and spirit, and has been called “the Think Tank of the Photobook”. We have not only tried to be a platform for artists and publishers to show and sell their books, but have also asked collectors, researchers, critics, and creators to share their views with our visitors. Curators from all over the world have been invited to select old books and new books, artists’ books and photobooks, magazines and zines, trade editions and self-published projects, to present them in exhibitions that highlight their regional, thematic, and historical contexts. The themes of the last three editions of PWA have tried to connect the book medium with cross-disciplinary research questions borrowed from the fields of architecture, visual culture, history, philosophy, and social studies. After looking at Flatness (2019), and Seriality (2020), the last festival was dedicated to Movement and Transition, embracing contemporary themes such as migration, globalization and post-colonial thinking, artistic movements such as Fluxus, sub-genres such as company books, and a regional focus on Central and Eastern Europe, the Caribbean, and Greenland.Photobook Week Aarhus 2022 is supported by the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen) and Dreyers Fond
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 27, 2022 13:00 til October 30, 2022 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus Galleri Image, Vestergade 29
  Sæt kryds i kalenderen! Den niende udgave af vores festival Photobook Week Aarhus vil finde sted fra d. 27.–30. oktober 2022. Festivalen vil byde på et bredt program af spændende udstillinger, talks, bogmarked, og bogpræsentationer rund omkring i Aarhus.P
  hotobook Week Aarhus 2022: Off BalanceI slutningen af 2021 sendte Museum of Modern Art (MoMA), New York en kort men bestemt besked: “På MoMA, tror vi på fotobogens essentielle rolle” og fortsatte med at forklare museets intentioner om at spille en “afgørende rolle” i dens udvikling, eftersom “fotobogen aldrig før har været så essentiel som et element af fotografisk kreativitet”. Som en vigtig spiller i fotobogsverden, har Photobook Week Aarhus (PWA) altid været dedikeret til at blotlægge dette vigtige medie og af denne grund er vi glade for at kunne præsentere dette års tema for PWA: Off Balance, d. 27.–30. oktober 2022. Off Balance er et forsøg på at håndtere ubalancen i vores samtidsforhold. De presserende klimaforandringer som præsenterer menneskeheden med en potential katastrofe, du uholdbare uligheder mellem rige og fattige, plastikforurening og det drastiske tab af biodiversitet, og den første pandemi i over hundrede år. Disse er eksempler på en  verden med komplekser problemer som der er et behov for at adressere men som konstant kommer i kambulage med politiske uenigheder og økonomisk interesse.Med temaet Off Balance, bringer fotobogsmediets vigtige rolle direkte ind i samtale med samfundets nye forskruede virkeligheder.  Foruden festivalens hovedtema, vil vi også fremvise vores andre temaer, herunder Books on Books, med fokus på grundlaget for en ofte kritiseret publikationskanon, og en udstilling med titlen Zines That are Nearly Books, der forsøger at definere mediets grænser.Der er, traditionen tro, hvert år en række regionale undertemaer, som i år vil omhandle Canada, Polynesien og Ukraine. Med den nuværende situation i Ukraine ønsker PWA at give ukrainsk kunst og kultur et talerør og at give et større indblik i et land, der nu spiller en central rolle i verdens­politikken, men som hidtil ofte er blevet overset især i Skandinavien.Vi ser Photobook Week Aarhus 2022 som et åbent og inklusivt intiativ, der understreger behovet for handling, og den rolle kunst kan spille i processer der omhandler accept, sorg og samarbejde, som de omhandler nogle af de vigtigste problematikker i dag.Photobook Week Aarhus er et samarbejde mellem Galleri Image og Arkitektskolen Aarhus. Læs mere på photobookweek.orgPWA 2022: Off BalanceDatoer: d. 27.-30. oktober 2022Placeringer: Kunsthal Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C, Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, 8000 Aarhus, m.m.Om Photobook Week Aarhus PWAI løbet af de sidste otte år er Kunsthal Galleri Images festival Photobook Week Aarhus blevet en af de vigtigste årlige begivenheder omhandlende fotobogen, med udgivelsesprojekter, konferencedeltagelse, internationale samarbejder og at intitativer der styrker globale netværker. Vi har udstillet publikation fra hele verden og samlet eksperter til talks og paneldiskussioner, inklusiv online events. Vi har produceret kunstnerbøger, akademiske publikationer, performances, workshops og konferencer. Desuden har vi tilrettelagt et årligt bogmarked hvor kunstnere og forlag kan udveksle deres værker og erfaringer i et inkluderende og upræsentiøst rum.Ifølge vores deltagere og samarbejdspartnere er PWA et særligt mødepunkt, som er anerkendt for dets atmosfære og ånd, og er blevet kaldt ”fotobogens tænketank”. Vi ønsker ikke blot at være en platform hvor kunstnere og forlæggere kan vise og sælge deres bøger, men også et rum hvor samlere, researchere, kritikere og bogmagere kan dele deres holdninger med vores gæster. Kuratorer fra hele verden har været inviteret til at udvælge gamle såvel som nyre bøger, kunstnerbøger og fotobøger, blade og zines, kommercielle udgivelser og selvudgivelser, for at præsentere dem på udstillinger der fremhæver deres regionale, tematiske og historiske kontekst.De tre sidste udgaver af festivalen har forsøgt at forbinde bogmediet med tværdisciplinære research spørgsmål lånt fra arkitektur, visuel kultur, historie, filosofi og samfundsvidenskab. Efter en bearbejdning af temaerne Fladhed (2019), og Serialitet (2020), fokuserede sidste års udgave af PWA på Bevægelse og Overgange, hvor aktuelle temaer som migration, globalisering og postkolonialisme var i spil såvel som udstillinger om Fluxusbevægelsen, virksomhedsbøger og et regionalt fokus på Central- og Østeuropa samt Caribien og Grønland, hvor aktuelle temaer som migration, globalisering og postkolonialisme var i spil såvel som udstillinger om Fluxusbevægelsen, virksomhedsbøger og et regionalt fokus på Central- og Østeuropa samt Caribien og Grønland.Photobook Week Aarhus 2022 er støttet af Aarhus Kommune (Kulturudviklingspuljen) og Dreyers Fond
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 14, 2022 16:00 til December 18, 2022 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Dusk by the Chinese artist Chen Zhe (b. 1989), which is curated by Yining He and will be open from 14 October until 18 December 2022. In Dusk, Chen Zhe works with twilight as an aesthetic, psychological, and scientifi
  c phenomenon; a transformative space that resembles photography, which is traditionally created at the point where light and darkness meet. She explores twilight as a place of cultural origin for creativity, ideas, play and dreams - especially based on research of historical material. In the exhibition, we show one out of a total of six work chapters, where archival material, such as photography, installation pieces, sound, objects and text, come together to form a kind of collage, which points to a deeper understanding of the meaning of twilight. In addition to the piece, Chen Zhe will produce entirely new works for the exhibition.In Dusk, Zhe examines photography as a medium known both for its precise representation of reality and its receptive nature. By "coloring" the narrative, the moment captured in the photograph is no longer unidentified or arbitrary but is embodied by the original intention. Events The exhibition will be accompanied by presentations with the artist and curator as well as panel discussions and tours. In connection with the exhibition we invited Chen Zhe to an artist residency in hopes of realizing a public sculpture.  About Chen Zhe Chen Zhe (b. 1989) holds a degree in Photography and Imaging from the Art Center College of Design, Los Angeles. Her works have been shown at biennials and museums around the world, including China, Japan, Germany and Australia. She has received a number of prestigious awards including the Foam Talent (2018), the Xitek New Talent Award (2015) and the Lianzhou Festival Photographer of the Year Award (2012). Chen Zhe's controversial release "Bees & the Bearable" was awarded Best Photobook of the Year at the Kassel Photobook Festival in 2016.Read more about the artist on her website: https://zheis.com/ The exhibition is curated by Yining He (b. 1986), a Chinese curator and author focusing on contemporary photographic art, educated at the London College of Communication, University of the Arts London.Read more about the curator on her website: http://www.heyining.com/ The exhibition is supported by the Danish Art Foundation the Augustinus Foundation and the S. C. Van Foundation. Photo credit: Chen Zhe: Towards Evenings – Dusk, 2020.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 14, 2022 16:00 til December 18, 2022 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer Dusk af den kinesiske kunstner Chen Zhe (f. 1989), som vises fra d. 14. oktober – 18. december 2022, og er kurateret af Yining He I Dusk arbejder Chen Zhe med tusmørke som et æstetisk, psykologisk og videnskabeligt fænomen; et tr
  ansformativt rum med lighed til fotografiet, som traditionelt set er skabt ud af mødet mellem lys og mørke. Hun undersøger tusmørke som et kulturelt oprindelsessted for kreativitet, forestillinger, leg og drømme – særligt med udgangspunkt i research af historisk materiale. I udstillingen viser vi ét ud af i alt seks værkkapitler, hvor arkivmateriale, såsom fotografi, installation, lyd, objekter og tekst tilsammen udgør et slags collagearbejde, som peger mod en dybere forståelse af tusmørket. Chen Zhe vil desuden producere helt nye værker til udstillingen. I Dusk undersøger Zhe fotografiet som et medie, der både er kendt for dets præcise repræsentation af virkeligheden og dets modtagelige natur. Ved at ”farve” dets narrativ er øjeblikket fanget i fotografiet ikke længere uidentificeret eller arbitrært. Det bliver endda kropsliggjort af den oprindelige intention.  Arrangementer og andetUdstillingen vil ledsages af oplæg med kunstneren og kurator samt paneldiskussioner og rundvisninger.I forbindelse med udstillingen inviteres Chen Zhe på residency med henblik på at realisere en byrumsskulptur på kyststrækningen ved Aarhus.Om Chen Zhe (f. 1989)Chen Zhe er uddannet i Fotografi og Billeddannelse ved Art Center College of Design, Los Angeles. Hendes værker har været vist på biennaler og museer verden over bl.a. i Kina, Japan, Tyskland og Australien. Hun har modtaget en række prestigefyldte priser heriblandt Foam Talent (2018), Xitek New Talent Award (2015) og Lianzhou Festival Photographer of the Year Award (2012). Chen Zhes kontroversielle udgivelse “Bees & the Bearable” blev desuden tildelt Best Photobook of the Year ved Kassel Photobook-festival i 2016.Læs mere om kunstneren på hendes hjemmeside: https://zheis.com/ Udstilling kurateres af Yining He (f. 1986), kinesisk kurator og forfatter med fokus på fotografisk samtidskunst, uddannet ved London College of Communication, University of the Arts London. Læs mere om kuratoren på hendes hjemmeside: http://www.heyining.com/ Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Augustinus Fonden og S. C. Van Fonden.Foto: Chen Zhe: Towards Evenings – Dusk, 2020.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra August 19, 2022 16:00 til October 09, 2022 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Concurrent  Galleri Image præsenterer udstillingen Concurrent med de sydafrikanske kunstnerne Thembinkosi Hlatshwayo og Jansen van Staden, der kurateres af den anerkendte kurator John Fleetwood. Udstillingen vises d. 19. august – 9. oktober 2022. Fernise
  ringen finder sted d. 19. august kl. 16-18.Concurrent er en udstilling med værker af de to sydafrikanske kunstfotografer Jansen van Staden og Thembinkosi Hlatshwayo. Deres værker forholder sig til de komplicerede forhold i familiedynamikker og steder, traumatiske voldshistorikker, og fotografiets evne til at forandre. Den dykker ned i sammenfletningerne af Apartheidshistorier og kolonialismen som den eksisterer den dag i dag, men også praksisser der angår overgange og modarbejde.  Begge fotografer gør brug af dokumentarfotoets komplekse ritualer i deres fortællinger, og som en måde at bearbejde disse begivenheder ved at gentænke og omrokere dem. Her forholder de sig til mediets kompleksitet og dets ritualer som udfoldes – at fotografiet ikke bare eksisterer i det øjeblik det bliver skabt, men også er en kompleks samling af indstillinger der akkumulativt bliver til en form for betydningsdannelse. En stor å skabt af mange bække.  I Microlight begynder Jansen Van Staden sin opsporing med en afslutning: sin fars død. Han søger tilbage i tiden efter de forbindelser hans far havde til familien - historiske artefakter på museer, i hjem og i fotoalbums – til at forstå sporene af oprindelsen for hvordan apartheidideologier blev manifesteret i den sydafrikanske grænsekrig, som forstyrrede hans fars liv, da han som 17-årig blev værnepligtig. Mange af hans værker har at gøre med de traumer der nu har sat sig fast på tværs af generationer. Hans narrativer er sammenvævninger af anekdoter - små ting der til sammen skaber større billeder.  Slaghuis II er Thembinkosi Hlatshwayos reaktion på en opvækst i et hjem, der også var et værtshus. Han bærer den vold han forbinder med sine oplevelser der, og transformerer oprindelsesstedet fra hjem og værtshus til et fotostudie, hvor volden bliver til et visuelt sprog. Hlatshwayos udforskning består i at han bearbejder fotografier, som billeder, som objekter, som teksturer, iturevet og genfotograferet efter at de har været udsat for værtshusets forhold. Denne performance bliver en rekonstruktion af hans minder, en genskabelse i privatsfæren udført gennem et kamera. Begge fotografer er opmærksomme på dokumentarfotografiet og dets praksisser, som eksperiment og position, der gør det muligt for fotografiet at slette historien mens de skriver den. John Fleetwood, udstillingskuratorKUNSTNERE / KURATORJansen van Staden Jansen van Staden (f. 1986) er en sydafrikansk fotograf bosat i Cape Town. Van Staden gør brug af fotografi som et konceptuelt startspunkt for refleksioner om personlige forestillinger og sociale konstruktioner der angår tilhørsforhold og frakoblinger. Han gør brug af personlige anekdoter og billeder til at konstruere narrativer om nutidens Sydafrikas kompleksiteter. Han blev tildelt Charta Dummy Book award I 2021 (Rom) og hans værker var udstillet I “If a Tree falls in a Forest” ved Rencontres d’Arles 2021.jansenvanstaden.com Thembinkosi Hlatshwayo Thembinkosi Hlatshwayo (f. 1993) er en sydafrikansk fotograf baseret i Johannesburg. Hans værker forholder sig til temaer om førstehånds og nedarvede traumer, vold og minder. Han er interesseret I fotografiets materialitet. Han blev tildelt CAP Prize for Contemporary African Photography i 2019. Hans værker har været udstillet i “Before the night” på Fotomuseum Winterthur (2019).thembinkosihlatshwayo.onfotomat.comJohn Fleetwood John Fleetwood (b. 1970, Johannesburg) er en Sydafrikansk kurator og underviser. Han er leder af Photo:, en platform baseret i Johannesburg, som udvikler og promoverer socialt relevante fotoprojekter, og er undervisningsleder af BA photography på the Royal College of Art (KABK), The Hague, Holland. Fra 2002-2015 var Fleetwood leder af the Market Photo Workshop, Johannesburg. Han er grundlægger af the Centres of Learning for Photography in Africa (CLPA). For nylig har han kurateret ‘Intimacy and Resistance: An intergenerational dialogue on South African photobooks’, for Photobook Week Aarhus (Danmark 2020), ‘Five Photographers: A tribute to David Goldblatt’ (inkl. Johannesburg, Bamako, Maputo, Durban, 2018-2019) og ‘Of traps and tropes’ som en del af Kerkennah International Photography Festival (Tunesien, 2018). I 2017, var han gæsteredaktør for Aperture’s Platform Africa edition. www.phototool.co.zaSEMINAR Der vil blive afholdt et seminar d. 29. september 2022 med kunstnerne og kuratoren samt Jacob Lund, lektor i Æstetik og Kultur Aarhus Universitet. Jacob Lund har i sin forskning beskæftiget sig med mange af udstillingens temaer og Sydafrikansk samtidskunst specifikt. Information om tid og sted følger.Udstillingen er støttet af Augustinusfonden, Statens Kunstfond og Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune).Foto: Jansen Van Staden "Pa, Lake Albert, Uganda, 2010", From the series Microlight.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra August 19, 2022 16:00 til October 09, 2022 05:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Concurrent with works by the South African artists Thembinkosi Hlatshwayo and Jansen van Staden and curated by John Fleetwood. The exhibition opens on 19 August and runs until 9 October 2022. The exhibition opening wi
  ll be on 19 August, 4pm - 6pm.Concurrent is an exhibition of two South African photographers’ work: Jansen van Staden and Thembinkosi Hlatshwayo. Their work deals with the complexities of family relationships and places, legacies of violence, and the possibilities of transformation that photography holds. It bears the entanglement of histories of Apartheid and colonialism in the present, but also about practices of transition and countering. Both photographers use the complex rituals of documentary practice to tell their stories, and at the same time, to process these events: rethinking and repositioning them. It deals with the multiplicity of the medium and its rituals that unfold - that photography is not just the moment of making the image, but a complex set of engagements that accumulatively become a mode of meaning-making. A current of many streams.In Microlight, Van Staden’s search starts at an end: the death of his father. He searches back in time - the connections that his father had with family; the artefacts of history at museums and in homes and family albums, to understand the traces of the origins of how the ideologies of apartheid manifested in the South African Border War that disrupted his father’s life at the age of conscription, 17. Much of his work deals with the traumas that now have become intergenerationally entangled. His narratives are tapestries of anecdotes, small things that make bigger pictures. Slaghuis II, is Thembinkosi Hlatshwayo’s response to the growing up in a home, that was also a tavern. Marked by the violence that is associated by his experiences, he now transforms the original spaces of home and tavern into his studio, taking up violence as a visual language. Hlatshwayo’s exploration has become one of working and reworking of photographs, as images, as objects, as textures, ripped and rephotographed after they were exposed to the conditions of the tavern. His performances become a retrace of memories - of interacting with the camera, of private re-enactments. Both photographers are thinking of the place of documentary photography and its practice – as experiment, as position. One, that allows photography to erase histories while writing them. John Fleetwood, exhibition curatorARTISTS / CURATORJansen van Staden Jansen van Staden (b. 1986) is a South African photographer based in Cape Town. Van Staden uses photography as a conceptual entry point to reflect on personal imaginaries and social constructs of belonging and disconnect. He uses personal anecdotes and images of chance to construct narratives about the complexities of contemporary South Africa. He was awarded the Charta Dummy Book award in 2021 (Rome) and his work was exhibited in “If a Tree falls in a Forest” at the Rencontres d’Arles 2021.jansenvanstaden.com Thembinkosi HlatshwayoThembinkosi Hlatshwayo (b. 1993) is a South African photographer based in Johannesburg. His work deals with themes of first-hand and generational trauma, violence and memory. He is interested in the materiality of photographs. He was awarded the 2019 CAP Prize for Contemporary African Photography. His work was exhibited in “Before the night” in Fotomuseum Winterthur (2019).thembinkosihlatshwayo.onfotomat.comJohn FleetwoodJohn Fleetwood (b. 1970, Johannesburg) is a South African photography curator and educator. He directs Photo: a platform, based in Johannesburg that develops and promotes socially relevant photography projects and is the co-head of BA Photography at the Royal College of Art (KABK), The Hague, The Netherlands. From 2002-2015 Fleetwood was the director of the Market Photo Workshop, Johannesburg. He is the convenor and founder of the Centres of Learning for Photography in Africa. He recently curated ‘Intimacy and Resistance: An intergenerational dialogue on South African photobooks’, Photobook Week Aarhus (Denmark 2020), ‘Five Photographers: A tribute to David Goldblatt’ (incl. Johannesburg, Bamako, Maputo, Durban, 2018-2019) and ‘Of traps and tropes’ as part of Kerkennah International Photography Festival (Tunisia, 2018). In 2017, he was guest editor for Aperture’s Platform Africa edition.www.phototool.co.zaSEMINARIn conjunction with the exhibition, Galleri Image will present a seminar on 29 September 2022 about South African art with the artists, curator and Jacob Lund, Associate Professor at the dept. of Aesthetics and Culture, Aarhus University. In his research, Jacob Lund has worked with several of the themes in the exhibition as well as South African contemporary art specifically. Further details about the event to follow.The exhibition is supported by the Augustinus Foundation, the Danish Arts Foundation and City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen).Photo: Jansen Van Staden "Pa, Lake Albert, Uganda, 2010", From the series Microlight.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
6 dk events98f253ce9cdb4507e97cb627bb660646