• Kristoffer Ørum, Nanna Lysholt Hansen, Sandra Vaka Olsen og Valérie Collart

  From August 29, 2018 to October 28, 2018
  Opening: Onsdag d. 29. august kl. 16-18
  At Galleri Image
  I 2018 bliver der igen afholdt Fotobiennalen i Aarhus, Odense og København. Ligesom i 2016, da fotobiennalen første gang så dagens lys, sker det i samarbejdet mellem Brandts, Fotografisk Center og Galleri Image. Galleri Image bidrager til Fotobiennal
  en med New Tactics - moving in a soft field, udstillingen vises 29. august - 28. oktober 2018. Udstillingen undersøger, hvordan billedkunstnere blander fotografi og andre genrer for at skabe kunst i en tid, hvor både krop og billede forandres gennem teknologi. Både kroppe og fotos forbedres, transformeres og viderebearbejdes til nye virkeligheder, som påvirker vores identitet og vores kultur. Udstillingens ”Soft field” er både kroppens bløde overflader og software teknologiens programmering, og det er netop i dette skæringsfelt, at udstillingens kunstnere arbejder. De henter inspiration fra vores klassiske billedhistorie, men også fra ansigtsgenkendelsessoftware på internettet. De fire deltagende kunstnere er: Kristoffer Ørum (DK), Nanna Lysholt Hansen (DK), Sandra Vaka Olsen (NO) og Valérie Collart (FR). Udstillingen kurateres af Kirstine Autzen, cand.mag. i visuel kultur, kunstner og igennem flere år formidler af kunst og fotografi. I udstillingsperioden planlægger vi flere begivenheder i Aarhus, herunder et seminar, samt en publikation med uddybende tekster og kunstnerinterviews. Om FotobiennalenFotobiennalen 2018 vil gennem tre udstillinger og et internationalt symposium sætte fokus på det post-fotografiske og fotografiet i et udvidet felt. På Galleri Image vil man kunne opleve gruppeudstillingen ”New Tactics – moving in a soft field” med fire fotokunstnere kurateret af Kirstine Autzen. Udstillingen udforsker fotografiske hybridformer fra både et materielt og et virtuelt perspektiv med tilhørende seminar om emnet. På Brandts vil man møde en stort anlagt udstilling med omkring 20 kunstnere, der undersøger, hvad det digitale har betydet og betyder for vores forståelse af det fotografiske billede. ”Photography to end all Photography” er kurateret af Jesper Rasmussen og Anna Krogh. Endelig præsenterer Fotografisk Center en soloudstilling med kunstnerduoen AVPD, kurateret af Kristine Kern. Gennem rumlige iscenesættelser og eksperimenter vil udstillingen udfordre vores traditionelle forståelse af fotografi som skabt med et kamera og bundet til en flade.   Som en væsentlig del af Fotobiennalen vil de tre institutioner i samarbejde arrangere et internationalt heldagssymposium om det post-fotografiske billede i et udvidet felt i København. Her vil man bl.a. kunne høre oplæg af internatonale fototeoretikere og kunstnere samt nogle af de aktører og kunstnere, der på forskellig vis har bidraget til de tre udstillinger.   Fotobiennalen 2018 åbner på Galleri Image i Aarhus onsdag den 29. august, efterfulgt af fernisering på Brandts i Odense torsdag den 30. august. Fredag den 31. august vil der være symposium og åbning af Fotografisk Centers udstilling i København.Læs mere om Fotobiennalen og symposiet her: http://www.fotobiennalen.dk/SEMINAR:Vi afholder et seminar d. 24 oktober på Galleri Image, som en afrunding på udstillingsperioden, hvor vi diskuterer nogle af de tematikker, der tages op i udstillingen. Seminaret er organiseret af Galleri Image og afholdes i samarbejde med Aarhus Universitet og det Jyske Kunstakademi. Sæt kryds i kalenderen.Nyt samarbejde med Portfolio DialogueNår anden udgave af Fotobiennalen åbner dette efterår, vil fotografer og fagfolk fra hele verden fra hele verden for første gang kunne deltage i en international online portofolio review. Fotobiennalens online booking site lanceres i juni 2018 på www.portofoliodialogue.com. Her kan Fotobiennalens deltagende fotografer planlægge online reviews i hele september med et nøje udvalgt reviewer team.Fotobiennalens booking site er nu åben på Portofolio Dialogs nydesignede hjemmeside: www.portfoliodialogue.com/fotobiennalen-2018Hold dig også opdateret på Portofolio Dialogue på Facebook eller Twitter.Foto: Valérie Collart, part of the artwork, My eyes coldly stuffed with silk, 2018, C-PrintUdstillingen er støttet af Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune, Statens Kunstfond og Grosserer L. F. Foghts Fond  
  2018-08-29 16:08:00
  2018-10-28 18:08:00
 • Kristoffer Ørum, Nanna Lysholt Hansen, Sandra Vaka Olsen and Valérie Collart

  From August 29, 2018 to October 28, 2018
  Opening: Onsdag d. 29. august kl. 16-18
  At Galleri Image
  In 2018, Fotobiennalen will be held again in Aarhus, Odense and Copenhagen. As in 2016, when Fotobiennalen first opened, it is a collaboration between Brandts, Fotografisk Center and Galleri Image. Galleri Image contributes to Fotobiennalen with the
  exhibition “New Tactics - moving in a soft field”. The exhibition will be open from August 29th to October 28th 2018. The exhibition explores how visual artists mix photography and other genres to create art in a time where both body and image are transformed through technology. Both bodies and photographs are improved, transformed and further developed into new realities that affect our identity and our culture. The "soft field" of the exhibition points to both the soft surfaces of the body and to software and computer programming. It is in this dynamic field, the exhibiting artists work. They are inspired equally by our classical visual history, but also by facerecognition software on the Internet. The four participating artists are: Kristoffer Ørum (DK), Nanna Lysholt Hansen (DK), Sandra Vaka Olsen (NO) og Valérie Collart (FR). The exhibition is curated by Kirstine Autzen, MA in visual culture, artist and for several years communicator of art and photography. During the exhibition period, we plan several events in Aarhus including a seminar, as well as a publication with in-depth texts and artist interviews. About FotobiennalenThrough three exhibitions and an international symposium, Fotobiennalen will focus on the post-photographic image and photography in an expanded field. The exhibition in Aarhus  "New Tactics - moving in a soft field" and accompanying seminar explores photographic hybrid forms from both a material and a virtual perspective. At Brandts you will meet a large exhibition with 20 artists who investigate the meaning of the digital in regard to our understanding of the photographic image. "Photography to end all photography" is curated by Jesper Rasmussen and Anna Krogh.   Finally, Fotografisk Center presents a solo exhibition with the artist duo AVPD, curated by Kristine Kern. Through spatial settings and experiments, the exhibition will challenge our traditional understanding of photography as created with a camera and bound to a flat surface. As a major part of Fotobiennalen, the three institutions will jointly organize an international full-day symposium in Copenhagen on the post-photographic image in an expanded field. Here you will be able to hear the presentation by international photo theorists and artists as well as some of the biennial's exhibiting artists and other participants who have contributed in various ways to the three exhibitions. Fotobiennalen opens at Galleri Image in Aarhus on Wednesday, 29 August, followed by the opening at Brandts in Odense on Thursday, 30 August. On Friday, 31 August, the international symposium as well as the opening at Fotografisk Center will take place in Copenhagen.Read more about Fotobiennalen and the symposium here: http://www.fotobiennalen.dk/SEMINAR:On October 24th Galleri Image will host a seminar where we will debate some of the thematics in the exhibition. The seminar is organized by Galleri Image in collaboration with University of Aarhus and Jutland Art Academy. We're looking forward to see you!A new collaboration with Portfolio DialogueWhen the second edition of Fotobiennalen opens this Fall, photographers and reviewers from all over the world will for the first time be able to take part in an international online portfolio review. Fotobiennalen’s booking site will launch in June 2018 at www.portfoliodialogue.com. Here, photographers will be able to set up online reviews in all of September with a carefully selected reviewer team.   Fotobiennalen's booking site is now live on Portofolio Dialogue's new, redesigned website: www.portfoliodialogue.com/fotobiennalen-2018You can also keep updated on Portofolio Dialogue on Facebook or Twitter.Photo credit: Valérie Collart, udsnit af værket, My eyes coldly stuffed with silk, 2018, C-PrintThe exhibition is supported by Kulturudviklingspuljen (City of Aarhus), Danish Arts Foundation, and Grosserer L. F. Foghts Fond
  2018-08-29 17:11:00
  2018-10-28 19:11:00
 • Festival

  From October 04, 2018 to October 07, 2018
  Opening:
  At Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Glæd dig til den femte udgave af fotobogsfestivalen, Photobook Week Aarhus, der blandt andet finder sted på Galleri Image, Aarhus Arkitektskole, ARoS, Dokk1 og der vil være pop-up udstillinger i eksklusive designbutikker som Verpan fra torsdag d. 4.
  oktober til søndag d. 7. oktober 2018. Fotobogsfestivalen formidler fotobogen i et aktuelt og historisk perspektiv til den brede offentlighed såvel som til de, der arbejder professionelt med fotobogen og fotografiet. Vi har derfor inviteret en række nationalt og internationalt anerkendte udstillere, foredragsholdere, fotografer, fotoforskere, udgivere, arkitekter og ledende kuratorer, som kan formidle fotobogen i et tværfagligt perspektiv. Festivalen repræsenterer således en løbende undersøgelse af mediets udvikling og sætter fokus på den hastigt voksende internationale interesse for fotobøger, som er opstået de seneste år. Publikum kan opleve og tage del i et vitalt område af kunstscenen på nært hold. I en verden, hvor stort set alle bidrager til den globale billedstrøm via de sociale medier, kan festivalen gøre opmærksom på, hvordan den fysiske fotobog giver mulighed for en sjælden fordybelse. Dette års tema fokuserer på det virtuelle og det fysiske gennem brugen af teknologi til at beskrive vigtigheden af det digitale skift for bøger.  Photobook Week Aarhus er et åbent forum, der indleder til diskussioner omkring mediet og består af udstillinger, foredrag, artist talks, debatter og andre spændende events i løbet af festivalen.Som noget nyt i år lanceres Photobook Week Aarhus Dummy Award, hvor vinderen får mulighed for at få publiceret sin egen fotobog på et anerkendt forlag! Prisen sponsoreres af tekstilvirksomheden, Kvadrat. Find yderligere information på http://photobookweek.org/ eller https://www.facebook.com/photobookaarhus/.Photobook Week Aarhus 2018 er støttet af Aarhus Kulturudviklingspulje, Politiken Fonden, Handelsgartner Harry Opstrups Fond, Det Kongelige Bibliotek og Dreyersfond. 
  2018-10-04 17:26:00
  2018-10-07 19:26:00
 • Festival

  From October 04, 2018 to October 07, 2018
  Opening:
  At Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Save the date: Photobook Week Aarhus 2018. The 5th edition of Photobook Week Aarhus will take place between the 4th and the 7th of October, with the events hosted at the Aarhus School of Architecture, Galleri Image, ARoS, Dokk1 and there will be pop-up ex
  hibitions in exclusive designshops like Verpan. The photobook festival convey the photo book in a current and historical perspective to the general public as well as those who work professionally with the photo book and the photograph. We have therefore invited a large number of nationally and internationally recognized exhibitors, lecturers, photographers, photo researchers, publishers, architects and leading curators, who can communicate the photo book in an interdisciplinary perspective. The festival thus represents a continuous study of the media's development and focuses on the increasing international interest in photo books that has emerged in recent years. The audience can experience and participate in a vital area of ​​the art scene. In a world where almost everyone contributes to the global image flow through social media, the festival draws attention to how the physical photo book allows for a rare immersion.  This year's theme is all about the virtual and the physical, using the technological axis to describe the importance of the digital turn for the book. The Photobook Week Aarhus is an open forum of discussion around the medium, featuring exhibitions, artist talks, lectures, debates and conversations, during a weekend packed with interesting events. This year Photobook Week Aarhus Dummy Award will be launched, which allows the winner to publish his or her own photobook at a acknowledged publisher!For more informatiton go to Photobook Week Aarhus' website or Facebook. Photobook Week Aarhus 2018 is supported by supported by Kulturudviklingspuljen (City of Aarhus), Politiken Fonden, Handelsgartner Harry Opstrups Fond, The Royal Danish Library and Dreyersfond.
  2018-10-04 17:36:00
  2018-10-07 19:36:00
 • Julie Born Schwartz

  From November 02, 2018 to December 19, 2018
  Opening: Fredag d. 2. november kl. 16-18
  At Galleri Image
  Beliggende i den fjerne by Cascia inden for bjergene i det sydlige Umbrien, ligger klosteret Santuario di Santa Rita de Cascia. Klosteret udgør hvilestedet for Sankt Rita (1381-1457), der er blevet kanoniseret som helgenen af umulige formål. Den danske ku
  nstner, Julie Born Schwartz, undersøger arven fra Sankt Rita i videoinstallationen Ex-voto fra 2018. Born Schwartz undersøger arven fra Sankt Rita gennem de daglige aktiviteter hos nonnerne, der for øjeblikket er bosiddende på klosteret, og gennem forbindelsen mellem Sankt Rita og Yves Klein, som havde en dyb fascination for helgenen. På en pilgrimsrejse til Casica donerede han en votivgave til hende, som har ligget gemt, indtil det blev genopdaget efter et jordskælv i 1979. Efter at have fået adgang til det daglige arbejde indenfor klostrets vægge, oplevede Julie Born Schwartz, hvordan nonnerne udfører de mange daglige pligter, som udgør deres form for tro og tilbedelse. I den endelige film frembringer Born Schwartz en meditation om tilhørsforhold og tro, og i sidste ende om selve åndenes natur, som det ses gennem nonnernes lovprisning, og hvis liv holdes inden for murene i Santuario di Santa Rita de Cascia.Julie Born Schwartz er født i 1981. Hun bor og arbejder i København, og er uddannet fra Royal Academy Schools og Goldsmiths Universitet i London. Siden 2011 er hendes værker blevet udstillet i Danmark og i en lang række andre europæiske lande. For yderligere information om Born Schwartz, klik her. 
  2018-11-02 17:38:00
  2018-12-19 19:38:00
 • Julie Born Schwartz

  From November 02, 2018 to December 19, 2018
  Opening: Fredag d. 2. november kl. 16-18
  At Galleri Image
  Nestled in the remote town of Cascia within the mountains of southern Umbrian, lies the monastery Santuario di Santa Rita de Cascia. The monastery is the resting place of Saint Rita (1381-1457), canonized as the Saint of Impossible Causes.   The dani
  sh artist, Julie Born Schwartz, examins the legacy of Saint Rita in the video installation Ex-voto from 2018. She examines the legacy both through the daily activities of the nuns currently resident at the monastery, and through the connection between Saint Rita and Yves Klein, who held a deep fascination for the Saint and, on one pilgrimage to Casica, donated a votive to her which lay forgotten until it’s rediscovery following an earthquake in 1979.   Having been granted unprecedented access and intimacy to the daily workings inside the walls of the monastery, Born Schwartz witnessed the nuns undertake the multitude of daily tasks which constitute their very active form of faith and worship.   In the resulting film Born Schwartz draw out a meditation on belonging and belief, ultimately on the nature of spirituality itself, as seen through the prism of the nuns whose lives are held within the walls of Santuario di Santa Rita de Cascia.  Julie Born Schwartz is born in 1981. She lives and works in Copenhagen, and she is educated from Royal Academy Schools in London and Goldsmiths, University of London. Since 2011 she has been exhibiting in Denmark and several other European countries. For further information about the artist , click here. 
  2018-11-02 17:49:00
  2018-12-19 19:49:00
6 399 0