• Stuart Richardson, Kristín Sigurðardóttir, Claudia Hausfeld, Pétur Thomsen, Hallgerður Hallgrimsdóttir

  From August 18, 2017 to October 01, 2017
  Opening: Fredag d. 18 august 2017 kl. 16-19
  At Galleri Image
  Island markerer sig stærkt indenfor billedkunst og den islandske natur er ofte et gennemgående tema. Landskabsfotografiet har siden begyndelsen indtaget en nøgleposition i den islandske kunsthistorie i opbygningen og bevarelsen af en national identitet, o
  g genren spiller fortsat en afgørende rolle på den fotografiske scene. This Island Earth præsenterer fem kunstnere bosat i Island, som alle vender blikket mod naturen. Deres tilgang til emnet er højst personligt, men et fælles karakteristika ved værkerne, der både omfatter fotografi og video, er en udfordring af beskuerens virkelighedsfornemmelse i relation til naturen. De fem deltagende kunstnere i This Island Earth er Stuart Richardson, Kristín Sigurðardóttir, Claudia Hausfeld, Pétur Thomsen og Hallgerður Hallgrimsdóttir. Udstillingen kurateres af Katrin Elvarsdóttir, som udover sit kuratoriske og kunstneriske virke er leder af The Icelandic Photography Festival i Reykjavik. Hver kunstners metode er meget personlig, hvilket resulterer i en mangfoldighed af kompositioner, strukturer og visuelle narrativer. Stuart Richardson dokumenterer landskabet omkring en smal fjord i øst med strålen fra et fyrtårn i en øde landsby, der ofte omtales som Islands mindste, som eneste lyskilde. Kristín Sigurðardóttir printer, folder og scanner fotografier og skaber kompositioner i flere lag, som svæver frit i rummet, og manipulerer, skubber og trækker i tiden. Claudia Hausfeld skaber rum, som leger med det visuelles pålidelighed, og arbejder med dekonstruktionen af det fotografiske billede. Pétur Thomsens landskabsfotografi viser os, hvordan tiden efterlader sit poetiske præg på verden.  Hallgerður Hallgrimsdóttir tager beskueren på en dramatisk rejse til et ukendt sted med en serie af sort-hvide billeder, hvor hun sammenstiller naturen med sine intime selvportrætter. Alle fem kunstnere præsenterer værker, som synes at udfordre beskuerens virkelighedsfornemmelse i relation til naturen – nogle præsenterer os for mystiske scener, hvor kunstigt lys skaber en ildevarslende atmosfære, mens andre arbejder med dekonstruktionen af det fotografiske billede.I forbindelse med udstillingen udgiver vi et rigt illustreret katalog med tekster af udstillingens kurator Katrín Elvarsdottir og Ann-Sofie Nielsen Gremaud, PhD og kunsthistoriker. Begivenheder i løbet af udstillingsperiodenÅbningen på finder sted som en del af Gallery Night Aarhus, hvor 5 Aarhus gallerier går sammen om at skabe en aften fyldt med kunstbegivenheder. Af samme årsag vil åbningstiden ved ferniseringen blive udvidet til kl. 19. Kom med til fest! De øvrige deltagende gallerier er Charlotte Fogh Gallery, Gallerie MøllerWitt, Galleri Profilen og Galleri Jacob Bjørn.Dagen efter åbningen, d. 19 august kl. 14, vil fire af kunstnerne fra udstillingen, Hallgerður Hallgrímsdóttir, Kristín Sigurðardóttir, Pétur Thomsen og Stuart Richardson, give artists talks på Galleri Image. Der er fri adgang for publikum.Under Photobook Week Aarhus 24. september afholder Claudia Hausfeld en workshop om fotografiske teknikker i samarbejde med Mørkekammeret på Godsbanen. Tilmelding hos Galleri Image.Photobook Week Aarhus har i år bl.a. fokus på landskabsfotografiet og i den forbindelse vil der også være en særudstilling med nye islandske fotobøger, kurateret af Katrin Elvarsdóttir. Udstillingen kan ses på Arkitektskolen Aarhus' bibliotek.Den 30. september afholder vi seminaret Separate and together: Landscape Imagery and Icelandic Identity om islandsk samtidskunst med særligt fokus på dansk-islandske relationer. Seminaret afholdes på Galleri Image. Deltagerne ved seminaret er Ann-Sofie Nielsen Gremaud, PhD i kunsthistorie og kulturelle studier fra Københavns Universitet, Katrin Elvarsdóttir, kurator og leder af The Icelandic Photography Festival i Reykjavik, Sigrun Alba Sigurðardóttir, kurator og lektor ved Islands Kunstakademi og Inga Lara Baldvinsdóttir, leder af den fotografiske afdeling ved Islands Nationalmuseum. Der er fri adgang for publikum.Samme dag, d. 30. september, åbner udstillingen i.s.l.a.n.d med kunst af tre Aarhusbaserede kunstnere, som alle har arbejdet i Island, på Mellemrummet på Godsbanen Center for Kulturel Produktion. De tre kunstnere er Bodil Sohn, Else Isaksen og Maja Ingerslev. Udstillingen er et samarbejde mellem Galleri Image og Aarhus Billedkunstcenter.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Aarhus Stiftstidendes Fond, Kulturudviklingspuljen, Dansk-Islandsk Fond, Fonden for Dansk-Islandsk Samarbejde og Grosserer L.F. Foghts Fond
  2017-08-18 16:00:00
  2017-10-01 17:00:00
 • Stuart Richardson, Kristín Sigurðardóttir, Claudia Hausfeld, Pétur Thomsen, Hallgerður Hallgrimsdóttir

  From August 18, 2017 to October 01, 2017
  Opening: Friday August 18th, 2017 at 4 - 7 PM
  At Galleri Image
  In this exhibition, five photographic artists living in Iceland turn their gaze towards nature. Since the beginning, landscape photography has been a leading force in the Icelandic photographic scene, and its key mission has been to promote Iceland intern
  ationally and to preserve Icelandic national identity. The genre continues to play a crucial role in the photographic scene today. In This Island Earth, each artists' approach is a highly personal one, which leads to a diversity in the composition and texture of the exhibited works - yet parallels can be found. A common characteristic of the works, which include both photography and video, is that they all test our sense of reality in relation to nature and landscape imagery.The five participating artists in This Island Earth are Stuart Richardson, Kristín Sigurðardóttir, Claudia Hausfeld, Pétur Thomsen, and Hallgerður Hallgrimsdóttir. The exhibition is curated by Katrin Elvarsdóttir who, in addition to being and artist and curator, is the director of The Icelandic Photography Festival in Reykjavik. Stuart Richardson documents the landscape around a narrow inlet  in the eastern part of Iceland using the light beam from a lighthouse as the only source of light. Kristín Sigurðardóttir prints, folds, and scans photographs and creates multi-layered compositions, which float in space, and manipulates, pushes and pulls the concept of time. Claudia Hausfeld creates spaces that challenge the reliability of visual perception and works with deconstruction of the photographic image. Pétur Thomsen's landscape photography shows us how time leaves its poetic traces on the world. Hallgerður Hallgrimsdóttir takes the viewer on a dramatic journey to an unknown place with a series of black and white images juxtaposing nature with her intimate self-portraits. All five artists present works that seem to challenge the viewer's sense of reality in relation to nature - some show us mystrious scenes where artificial light creates ominous ambiances while others work with the deconstruction of the photographic image. In connection with the exhibition we will publish a richly illustrated catalog with texts by the exhibitions curator Katrín Elvarsdottir and Ann-Sofie Nielsen Gremaud, PhD and Art historian.Events during the exhibitionThe opening of the exhibition will be part of Gallery Night Aarhus, where 5 Aarhus galleries combine their forces to create an evening full of Art events. For this reason the opening party will be extended to 7 PM. Join us! The other galleries participating in Gallery Night are Charlotte Fogh Gallery, Gallerie MøllerWitt, Galleri Profilen, and Galleri Jacob Bjørn.The day after the opening, on August 19th at 2 PM, four of the artists featured in the exhibition, Hallgerður Hallgrímsdóttir, Kristín Sigurðardóttir, Pétur Thomsen, and Stuart Richardson will give artists talks at Galleri Image. The talks are freely open to the public.During Photobook Week Aarhus on sunday September 24th Claudia Hausfeld will conduct a workshop on print making in collaboration with Mørkekammeret (The Dark Room) at Godsbanen cultural production centre. Reserve a space by contacting Galleri Image.Photobook Week Aarhus has a focus on landscape photography this year. For the festival Katrin Elvarsdóttir has curated a selection of contemporary Icelandic photobooks which can be seen at the Aarhus School of Architecture's library.On September 30th we will host the seminar Separate and together: Landscape Imagery and Icelandic Identity on contemporary Icelandic art with a particular focus on Danish-Icelandic relations. The participants at the seminar are Ann-Sofie Nielsen Gremaud, Ph.D.of Arts and Cultural Studies from the University of Copenhagen, Katrin Elvarsdóttir, curator and co-director of The Icelandic Photography Festival, Sigrun Alba Sigurðardóttir, curator and associate professor at the Icelandic Academy of Art, and Inga Lara Baldvinsdóttir, director of Photographic collection at the National Museum of Iceland. The seminar will be held at Galleri Image and is free to the public.On the same day, September 30th, the exhibition i.s.l.a.n.d featuring three local Danish artists, who have worked in Iceland, will open at Mellemrummet at Godsbanen Center for Cultural Production. The three featured artists are Bodil Sohn, Else Isaksen, and Maja Ingerslev. The exhibition is a collaboration between Galleri Image and Aarhus Center for Visual ArtThe exhibition is kindly supported by The Danish Arts Foundation, AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Aarhus Stiftstidendes Fond, The City of Aarhus, The Danish-Icelandic Fund, The Foundation for Danish-Icelandic Cooperation, and Grosserer L.F. Foghts Fond.
  2017-08-18 16:00:00
  2017-10-01 17:00:00
 • Aarhus School of Architecture, Galleri Image

  From September 21, 2017 to September 24, 2017
  Opening:
  At Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Save the Date for the 4th Edition of the Photobook Week Aarhus, hosted at the Aarhus School of Architecture’s Library, Galleri Image, and various pop-up exhibitions throughout the city. The program, curated by international experts under the direction of
  independent curator Moritz Neumüller, represents an ongoing investigation on the development and role of the photobook as an artistic media. Photobook Week Aarhus is organized in collaboration between Galleri Image and Aarhus School of Architecture. The fourth edition will be on Distribution and Markets, using a regional axis, which maps the Danish/Scandinavian photobook praxis in the global context. There will also be a focus on the Landscape, which will include Architectural Practices, as well as an exhibition on Icelandic photobooks. As always, there will be a wealth of inspiring talks, workshops, and exhibitions of the most amazing photobooks.Photobook Week Aarhus 2017 is supported by Dreyers Fond, Nationalbankens Jubilæumsfond, Institut Français du Danemark, Politiken-Fonden, and The City of Aarhus
  2017-09-21 11:52:00
  2017-09-24 13:52:00
 • Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus

  From September 21, 2017 to September 24, 2017
  Opening:
  At Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Husk datoen! Den fjerde udgave af Photobook Week Aarhus, som opleves på Aarhus Arkitektskole, Galleri Image og forskellige pop-up udstillinger i byen, finder sted fra torsdag d. 21. september til søndag d. 24. september i 2017. Programmet, der bliver kura
  teret af internationale eksperter under ledelse afden uafhængige kurator Moritz Neumüller, repræsenterer en fortløbende undersøgelse af fotobogens rolle og udvikling som kunstnerisk medium. Photobook Week Aarhus organiseres i samarbejde mellem Galleri Image og Aarhus Arkitektskole.Den fjerde udgave vil omhandle Distribution og Markeder, med udgangspunkt i en regional akse, som kortlægger den danske/skandinaviske fotobogs praksis i en global kontekst. Der vil også være fokus på landskabet, hvilket vil inkludere arkitektoniske praksisser såvel som en særudstilling om islandske fotobøger. Som altid vil der herudover være en overflod af inspirerende talks, workshops og udstillinger af de mest betagende fotobøger.Photobook Week Aarhus 2017 støttes af Dreyers Fond, Nationalbankens Jubilæumsfond, Institut Français Danemark, Politiken-Fonden og Kulturudviklingspuljen
  2017-09-21 12:09:00
  2017-09-24 14:09:00
 • From October 12, 2017 to October 29, 2017
  Opening:
  At Aarhus
  FRESH EYES - International Artists Rethink Aarhus er et samarbejde mellem Galleri Image og Aarhus Litteraturcenter, som vil munde ud i en kunstbog, en udstilling i Galleri Image, oplæsninger, workshops og seminarer på Godsbanen og foto-, lyd- og videoinst
  allationer i Aarhus byrum. FRESH EYES udstillingen finder sted fra 12. oktober til 29. oktober og er kurateret af Gitte Broeng, forfatter og kurator.Projektet startede i 2013 og løber frem til 2017. I denne periode inviteres elleve internationale fotokunstnere og syv forfattere til Aarhus, hvor de får mulighed for at opleve byen på egen hånd, gå i dialog med lokalbefolkningen, og sidenhen give et kunstnerisk bud på en gentænkning eller fortolkning af byen. I 2013 tilbragte den London-baserede kunstner Tom Lovelace (UK) august måned i Aarhus, og var således den første fotograf til at besøge byen i forbindelse med projektet. I december  var det den portugisiske fotokunstner Inês d'Oreys (PRT) tur til at gæste byen og forberede sit visuelle bidrag. I august 2014 besøgte den irske fotokunstner Miriam O'Connor (IRL) Aarhus og producerede materiale til sin del af projektet, og i slutningen af oktober havde Aarhus glæden af at byde den tyske fotograf Thomas Kellner (DEU) velkommen i samme forbindelse.I 2015 havde projektet særligt fokus bidrag fra kunstnere og forfattere fra de nordiske lande. Maja Ingerslev (DK), Markus Henttonen (FI) og Hyun-Jin Kwak (S) har dokumenteret og fortolket byen gennem fotografi, mens de litterære nyfortolkninger blev skabt af Andri Snær Magnason (IS), Carl Jóhan Jensen (FO), og Niviaq Korneliussen (GL).  Desuden vendte Thomas Kellner  tilbage til byen for at realisere sit bidrag til FRESH EYES-projektet med en kunstnerisk behandling af ikon-bygningen Isbjerget. Den franske Oulipo-digter Jacques Jouet vendte ligeledes tilbage for at færdiggøre sit bidrag, som består af digtskrivning i de aarhusianske bybusser. I 2015 var Galleri Image også vært for den kinesiske kunstner Liu Jin ved et DIVA-residency. Under sit ophold skabte han adskillige fotografiske værker, som også vil indgå i FRESH EYES.Den 19. november 2015 afholdt Galleri Image seminaret FRESH EYES on URBAN SPACE i samarbejde med Aarhus Litteraturcenter og Aarhus Billedkunstcenter. Seminaret præsenterede oplæg fra internationalt anerkendte arkitekturforskere, fotografer, forfattere og teoretikere, som sammen undersøgte kunstens relation til byen og dens rum. Seminaret kredsede bl.a. om byens skjulte potentialer og spændingsfeltet mellem de fysiske urbane rammer.I 2016 var fokus på kunstnere uden for Europas grænser. Fotokunstnere og forfattere fra radikalt forskellige kulturelle og geografiske baggrunde besøgte Aarhus for at genfortolke byen kunstnerisk. Galleri Image og Aarhus Litteraturcenter var i år således værter for tre anerkendte forfattere: Tsitsi Dangarembga (ZW)), Abdellah Taïa (MA), Amitabha Bagchi (IN), og fotokunstnerne Rana El Nemr (EG), Anushree Fadnavis (IN) og Teresa Meka (GH). Derudover vendte Miriam O'Connor tilbage til Aarhus for at fortsætte arbejdet med sine visuelle bidrag til projektet. Den 25. november 2016 afholdt Galleri Image, Aarhus Litteraturcenter og Aarhus Billedkunstcenter det åbne seminar FRESH EYES on Art and Literature in the Public Space på Godsbanen i Aarhus. Seminaret behandlede hvilken betydning alt fra kommunal kunst i form af statuer foran rådhuse til graffiti og gavldigte har for vores opfattelse af byrummet, og hvordan man kan bruge byen i kunstnerisk øjemed.   For at få mere at vide om de enkelte kunstnere og følge de seneste udviklinger, følg projektets Facebookside her: https://www.facebook.com/fresheyes2017/FRESH EYES er støttet afAarhus 2017, Aarhus Kommune, Bikubenfonden, CKU, Grosserer L. F. Foghts Fond, Institut Français du Danemark, Nordisk Kulturfond , Camões Instituto da Cooperação e da Língua Portugal, Færøernes Kulturfond Icelandic Literature Centre, FarLit, Stibo Fonden og Statens Kunstfond.Fotografi: Hyun-jin Kwak. 2017, Girls in Uniform series for FRESH EYES
  2017-10-12 14:58:00
  2017-10-29 16:58:00
 • From October 12, 2017 to October 29, 2017
  Opening:
  At Aarhus
  FRESH EYES - International Artists Rethink Aarhus is a collaboration between Galleri Image and the Aarhus Centre for Literature. The project will result in an art book, an exhibition at Galleri Image and photo, audio, and video installations in the u
  rban spaces of Aarhus as well as readings, workshops and seminars at Godsbanen. The FRESH EYES exhibition will take place from October 12th to 29th, and is curated by Gitte Broeng, author and curator.The project was initiated in 2013 and will proceed until 2017. During this period of time, eleven international photographers and seven writers will be invited to Aarhus. Here they will experience the city, enter into dialogues with the local population and afterwards present their artistic ideas on how to rethink Aarhus.The London-based artist Tom Lovelace (UK) was the first photographer to visit the city in August 2013 in connection with the project. In December 2013 the Portuguese artist Inês d'Orey (PRT) paid Aarhus a visit as well to prepare her visual contribution to the FRESH EYES project. In August 2014 the Irish artist Miriam O'Connor (IRL) visited the city in order to produce her part of the project, and in the end of October, Aarhus had the pleasure of welcoming the German artist Thomas Kellner (DEU).In 2015 a special focus was directed towards contributions from artists and writers from the Nordic countries. Maja Ingerslev (DK), Markus Henttonen (F), and Hyun-Jin Kwak (S) documented and interpreted the city through the photographic medium, while the literary reinterpretations were carried out by Andri Snær Magnason (IS), Jóanes Nielsen (FO), and Niviaq Korneliussen (GL). Thomas Kellner also returned to  Aarhus in 2015 to finish his project. The French Oulipo-poet Jacques Jouet also visited the Jutlandic city to finish his contribution, consisting of poems written in the city busses of Aarhus.On November 19, 2015, Galleri Image and the Aarhus Center for Literature conducted the seminar FRESH EYES on Urban Space in collaboration with Aarhus Center for Visual Art. The seminar presented acclaimed international speakers. There were presentations by photographers, writers  and architectual researchers, who in collaboration examined the relationship of art with the city and its space. Amongst other things, the seminar addressed the hidden potentials and tensions in the physical urban spaces.In 2016 a special focus was on artists from non-European countries. Artists and writers from radically different cultural and geographical backgrounds visited the city in order to participate in the project with visual and literary contributions. Galleri Image and the Aarhus Centre for Literature invited the writers Tsitsi Dangarembga (ZW), Abdellah Taia (MA), Amitabha Bagchi (IN), as well as  photo artists Rana El Nemr (EG), Anushree Fadnavis (IN) and Teresa Meka (GH) to Aarhus. Furthermore, Miriam O'Connor returned to the city to continue her work on her visual contributions to the project.On Friday November 25th 2016, Galleri Image, the Aarhus Centre for Literature and the Aarhus Center for Visual Art hosted the open seminar FRESH EYES on Art and Literature in the Public Space at Godsbanen in Aarhus. The seminar addressed how everything from municipal art projects to graffiti and poems on gables have an impact on our perception of urban spaces, and how the city can be utilised for artistic purposes.   To read more about the individual artists and see the latest developments, follow the project's FAcebook page here: https://www.facebook.com/fresheyes2017/FRESH EYES is supported byAarhus 2017, City of Aarhus, the Nordic Culture Fund, Bikuben Foundation, The Danish Centre for Culture and Development, Grosserer L. F. Foghts Fond,  Institut Français du Danemark, Camões Instituto da Cooperação e da Língua Portugal, Færøernes Kulturfond  the Stibo Foundation, and the Danish Arts Foundation.Photography: Hyun-jin Kwak. 2017, Girls in Uniform series for FRESH EYES
  2017-10-12 15:29:00
  2017-10-29 17:29:00
 • Hyun-jin Kwak

  From November 03, 2017 to December 17, 2017
  Opening: Friday November 3rd at 4-6 PM
  At Galleri Image
  In Kwak's works the chosen locations become part of staged theatrical scenarios, which are contructed exclusively for the eye of the camera. Her continuing series "Girls in Uniform" is in it's final incarnation ("Study of Landscape and Beauty", since 2014
  ) deeply resonant of classical oriental ink paintings, especially landscapes and portrait of immortals, beauty and women. As opposed to how men are depicted in this tradition – as active subjects involved in sophisticated activities as performing art, poetry and meditation – women are traditionally depicted as passive, almost as parts of the landscape.In her works Hyun-jin Kwak creates a sense of ambiguity in terms of body gestures, placements of the models and the nature of their activities. The immediate impressions conveyed by the title are eroded by the realisation that pieces are not actually a celebration of classical landscapes and beauty but an attempt to critically rethink this imagery, and to introduce some ambiguous and contemporary elements. The images all contain elements that suggest a strange co-existence between nature and urban life and the fact that nature or “the natural” in many ways is “staged” and modified by human hand. Hyun-jin Kwak was born in South Korea and lives and works in Stockholm. She was educated in both Korea, at Hong-Ik University in Seoul, and Sweden at the University of Art, Crafts and Design in Stockholm. Her works have been shown in both solo and group exhibitions in many important Korean and European exhibition spaces and are part of many important collections in both Europe and South Korea. The exhibition is supported by The Danish Arts FoundationPhotography: Hyun-jin Kwak: Study of Nature and Beauty no 1
  2017-11-03 13:26:00
  2017-12-17 15:26:00
 • Hyun-jin Kwak

  From November 03, 2017 to December 17, 2017
  Opening: Fredag d. 3. november, kl. 16-18
  At Galleri Image
  I Kwaks værker er de udvalgte fotograferede steder ofte kulisser for iscenesatte teatralske scenarier, der bliver konstrueret udelukkende for kameraets skyld. Hendes fortløbende serie "Girls In Uniform" har i sin seneste udformning ("Study of Landsca
  pe and Beauty" siden 2014) reference til klassiske orientalske blækmalerier, især landskaber og portrætter af udødelige ånder, skønhed og kvinder. I modsætning til, hvordan mænd er afbildet i denne tradition - som aktive subjekter involveret i sofistikerede aktiviteter som kunst, poesi og meditation - er kvinder traditionelt afbildet som passive, næsten som dele af landskabet.I sine værker skaber Kwak en følelse af tvetydighed gennem gestus, modellernes positionering og arten af ​​deres aktiviteter. Titlens umiddelbare indtryk undergraves, idet værkerne egentlig ikke er en fejring af det klassiske landskab og skønheden, men et forsøg på at revurdere dette billedsprog, landskabet og skønheden, og introducere tvetydige og nutidige elementer. I billederne er der elementer, der antyder en sær sameksistens mellem naturen og bylivet, og det faktum at naturen eller "den naturlige" på mange måder er "iscenesat" og ændret af menneskelig hånd.Hyun-jin Kwak er født i Sydkorea, men bor og arbejder i Stockholm. Hendes værker har været præsenteret i både solo- og gruppeudstillinger på de fleste betydningsfulde europæiske udstillingssteder.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond
  2017-11-03 17:18:00
  2017-12-17 19:18:00
8 399 0