• Maria Meinild

  Fra January 11, 2019 til February 24, 2019
  Fernisering: Fredag d. 11. januar 16-18
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer nye værker af kunstneren Maria Meinild i udstillingen A HUM – kunstnerens første soloudstilling i Aarhus. Udstillingen vises fra 12. januar – 24. februar 2019. Fernisering d. 11. januar fra kl. 16-18. Om udstillingen: Igennem vid
  eoinstallation, fotografiske værker samt objekter udforsker Maria Meinild i udstillingen A HUM grænserne mellem selvet og “den anden” og mellem menneske og ikke-menneske. Omdrejningspunktet i udstillingen er videoværket, hvori dukkeførere og objekter ses sammen i koreograferede bevægelser. Forholdet mellem mennesker, objekter og tilstande iscenesættes og udfolder sig i scener, hvor forbindelsen mellem individer og interpersonelle relationer undersøges. Situationerne i videoen er inspireret af psykodrama; en form for gruppeterapi som gør brug af teatralske elementer, hvor der arbejdes med spontanitet samt udforskning af følelser og adfærdsmønstre gennem rollespil. Udstillingen som helhed understreger, hvordan sociale strukturer såsom fællesskaber og institutioner relaterer til en individuel erfaring. Dukken bliver en type hybrid mellem objekt og krop. Meinilds brug af dukke- og objektteateret kan bl.a ses som en metafor for vores forhold til kroppen som den eksisterer i, og påvirkes af, en accelererende økonomi og teknologi. Lørdag d. 23. februar kl. 14 vil der være talk med Maria Meinild på Galleri Image. Om kunstneren: Maria Meinild (f. 1984 i Sverige) kombinerer i sine værker metoder fra film- og teaterverdenen med undersøgelser af livets iscenesættelser, menneskers sociale adfærdsmønstre og vores forestilling om normalitet. Hun bor og arbejder i København, og er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Akademie der Bildenden Künste i Wien. Hendes værker og installationer har været vist i en række sammenhænge i Danmark og internationalt. Seneste udstillinger inkluderer; Kunsthalle Exnergasse, Wien; Kunsthal Charlottenborg, København; Galleri CC, Malmö; Galerie Les Territoires, Montréal og Künstlerhaus KM, Graz. Hun er for nyligt blevet tildelt residency ophold på Delfina Foundation i London og på ISCP i New York. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Statens Værksteder for Kunst og IAC Malmö.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Maria Meinild

  Fra January 11, 2019 til February 24, 2019
  Fernisering: Friday January 11th 4. pm - .6 pm.
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents new work by the artist Maria Meinild in the exhibition A HUM – the artist’s first solo exhibition in Aarhus. The exhibition will be shown from 12 January – 24 February 2019 The reception for the opening will be on 11 January at 4 pm
  . About the Exhibition: In the exhibition A HUM, Maria Meinild explores the borders between the self and the other, between human and non-human, through video installation, photographic works and individual objects. Central to the exhibition is the video installation, where puppeteers and objects are seen together in choreographed movements. The staging of the relationship between objects, conditions and human beings unfolds in scenes, where connections between individual and interpersonal relations are explored. The scenarios in the video are inspired by psychodrama; a form of group therapy that utilises elements of theatre, engaging with spontaneity and the exploration of emotions and behavioral patterns through roleplay. The exhibition as a whole addresses how social structures such as, community and institutions relate to individual experiences. The puppet becomes a hybrid between object and body. Meinild’s use of puppet-and object theatre can be seen as a metaphor for our relationship to the body as it exists in and is transformed by an accelerating economy and technologies. Maria Meinild will present her work in an artist talk on Saturday 23 February at Galleri Image. About the Artist: Maria Meinild (b. 1984 in Sweden) work combines methods from the world of theatre with investigations of the staging of everyday life, patterns of social behaviour, and our ideas of normality. She lives and works in Copenhagen and holds an MFA from the Royal Danish Academy of Fine Arts and she has also studied at the Academy of Fine Arts Vienna. Recent exhibitions include; Kunsthalle Exnergasse, Vienna; Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen; Galleri CC, Malmö; Galerie Les Territoires, Montréal og Künstlerhaus KM, Graz. She was recently awarded residency at the Delfina Foundation in London and at ISCP in New York. The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, Danish Art Workshops Copenhagen, and IAC Malmö.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Kurateret af Sophia Ioannou Gjerding og William Kudahl

  Fra February 04, 2019 til July 28, 2019
  Fernisering:
  Sted: Demorummet i Galleri Image 29 Vestergade
  Sophia Ioannou Gjerding og William Kudahl åbner i februar 2019 et nyt udstillingskoncept i Demorummet, som vil vise et særskilt udstillingsprogram sideløbende med Galleri Images øvrige program. Gjerding og Kudahl har til dette format kurateret udstillings
  rækken Demo, der tilsigter at lave et ambitiøst udstillingsprogram over 5 måneder med både nationale og internationale kunstnere. Udstillingerne vil arbejde med en blanding af lyd, sprog, billeder og fysiske objekter, og vil inkludere både solo- og gruppeudstillinger. Udstillingsrækken vil udfolde sig simultant i to forskellige udstillingsrum: I Demorummet på Vestergade, og i et tilknyttet virtuelt rum; en særligt produceret webside med lydværker som knytter sig til udstillingerne i Demorummet.Udstillingsrækken er støttet af Kulturudviklingspuljen.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Curated by Sophia Ioannou Gjerding and William Kudahl

  Fra February 04, 2019 til July 28, 2019
  Fernisering:
  Sted: The Demo Room at Galleri Image 29 Vestergade
  In February 2019, Sophia Ioannou Gjerding and William Kudahl will open a new exhibition concept in the Demo Room in Galleri Image, where a unique exhibition program will be on display alongside Galleri Image’s other exhibition programs. Gjerding and Kuhda
  l will curate the series of exhibitions for this format under the main title Demo, aiming to create an ambitious exhibition program over the course of 5 months with both national and international artists. The exhibitions will revolve around a mixture of sound, language, image and physical objects, and will include both solo- and group exhibitions. The series of exhibitions will unfold in two different exhibition spaces  simultaneously: In the Demo Room on Vestergade, and in an attached virtual space; a website has been produced especially for the occasion with sound based works, which are connected to the exhibition in the Demo Room.The exhibitions are supported by the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen).
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra March 08, 2019 til April 28, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Screen Shots: Desire and Automated Image er en gruppeudstilling og et symposium kurateret af adjunkt ved Aarhus Universitet Magdalena Tyzlik-Carver. Denne gruppeudstilling præsenterer værker fra 9 kunstnere, som producerer billeder ved at bruge compu
  terbehandlingsprocesser. Kernen af dette projekt er et billede skabt af netværket, og som ikke blot er et resultat af at man udfører visses gestusser: ”aim, frame, capture, share” som er fælles for de sociale mediers kultur. Snarere er fokusset her på en distribueret og vedvarende kvalitet af præsenterede værker fremvist og udført af forskellige aktører på forskellige tidspunkter og med forskellige mål. Ved at iscenesætte billeder som hybrider, subjektiverede og algoritmiske (matematiske) undersøger denne udstilling relationen mellem billedskabelsens computerprocesser og måden hvorpå kunstneren indfører deres ønsker/begær og aktiverer påvirkning som operativ indenfor et styresystems rammer. Hvis vi ser på billedet som en scene vi forelsker os i, en som vi vil indfange og bevare, hvad er så samtidige billedskabelsesinfrastrukturer hvori en computer bliver ét med kameraet? Hvordan kan denne fotografiske computerproces skabe og organisere de scener vi ønsker at bevare og dem der er skabt til databasen? Hvilke historier er dem vil vi huske og hvilke kan skabes af em dataforespørgsel? I dag er billeder indfanget med et kamera som er en telefon som er en computer et resultat af et netværk af mennesker og maskiner, sociale medieplatforme og deres brugere, algoritmer og data, protokoller og løsninger. Og samtidig lærer vi hvad det vil sige at se som en maskine, og vi lærer maskinen hvad det vil sige as se og føle. Menneskelige indgreb i computerprocessen skaber kærlighed og angst: Humor, begær og sorg er oversat til data og bearbejdet af algoritmer. Fotografi er defineret som teknologi og et repræsenterende medie, men hvad der er repræsenteret, hvordan, og for hvem er ikke åbenlyst. Kunstværker i denne udstilling engagerer billeder for både at udvide vores forståelse og oplevelse af dem. Indfanget med screenshotfunktionen er billedet bearbejdet og iscenesat som en historie, en samling af data, eller udført af et computerprogram. Ønsket om at se mere fører til billedet som at værende imaginært. Det vil sige at hvad der introduceres som en del af Screen Shots ikke bare kan forstås ud fra hvad billedet repræsenterer men snarere som komplekse datamanipulationsprocesser og remediering. Med forbehold for det distribuerede fotografiske apparat og dets infrastrukturer sigter udstillinger efter at fremvise den selvsamme billedskabelsesproces som imaginære scener der udfører historier, kroppe, data, påvirkninger, og computerudregninger. Udstillingens kunstnere er: Zach Blas (UK/USA), Jemima Wyman (AU/USA), Petra Cortright (USA), Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg (D), Winnie Soon (HK/DK), Sarah Shorr (USA/DK), Michael Mandiberg (USA), Anna Ridler (UK) and Kristoffer Ørum (DK).Foto: Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg, the conceptual crisis of private property as a crisis in practice, 2003. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune, US Embassy, small grants program og Grosserer L. F. Foghts Fond
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra March 08, 2019 til March 28, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Screen Shots: Desire and Automated Image is a group exhibition and symposium curated by Assistant Professor at Aarhus University, Magdalena Tyzlik-Carver. This group exhibition presents the work of 9 artists who produce images with the use of computa
  tional processes of image making. At the heart of the project is a networked image that does not simply result from performing a set of gestures: aim, frame, capture, share, common in social media culture. Rather the focus here is on a distributed and durational quality of presented works performed and executed by different agents, at different times and to different ends. Showcasing images as hybrid, subjectivised and algorithmic (mathematical) this exhibition investigates the relation between computational process of generating image and the way that the artists inject their desires and activate affect as operational within a computational system.If we consider the image as a scene we fall in love with, one that we want to capture and keep, what are contemporary infrastructures of image-making where a computer becomes one with a camera? How does this computational process of photography shape and organise the scenes that we so want to keep​ and those that are made for databases? What are the stories that we want to remember and those that can be generated by the data query? Today, images captured with a camera that is a phone that is a computer result from networking of humans and machines, social media platforms and their users, algorithms and data, protocols and resolutions. And in the process we learn what it means to see like a machine, and we teach machines what it is that we can see and feel. Human intervention in the computational process injects love and anxiety; humour, desire and mourning are translated into data and processed by algorithms. Photography is defined as technology and a medium of representation, but what is represented, how and for whom is not that obvious to see.  Artworks in this exhibition engage images to expand both our understanding and experience of them. Captured with the screen-shot function the image is processed and performed as a story, a collection of data or executed as a computer program. The desire to see more leads to the image as imaginary. In effect what is introduced as part of Screen Shots is not just considered in terms of what images represent but rather as complex processes of data manipulation and remediation. Taking into account the distributed photographic apparatus and its infrastructures the exhibition aims to showcase the very process of image making as imaginary scenes performing stories, bodies, data, affects and computation.The exhibiting artist are: Zach Blas (UK/US), Jemima Wyman (AU/US), Petra Cortright (US), Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg (D), Winnie Soon (HK/DK), Sarah Shorr (US/DK), Michael Mandiberg (US), Anna Ridler (UK) and Kristoffer Ørum (DK).Photo credit: Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg, the conceptual crisis of private property as a crisis in practice, 2003. The exhibition is supported by Danish Arts Foundation, Kulturudviklingspuljen (City of Aarhus), US Embassy Small Grants Program and Grosserer L. F. Foghts Fond
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Arko Datto

  Fra May 03, 2019 til June 23, 2019
  Fernisering: Fredag d. 3. maj kl. 16-18
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Picnic er langt fra en simpel affære I Østindien. I et land hvor månederne fra december til februar tilbyder den eneste mulighed for at ’nyde’ den ellers uudholdelige tropiske sol. Picnic er med andre ord et vintertidsfordriv, der bliver taget meget, mege
  t seriøst. Busser og kokke bliver hyret, når grupper af familier, venner, naboer og kollegaer rejser langt for at gøre krav på den perfekte picnic plads – helst omkring de utallige floder, som krydser gennem landet: Fra Ganges nedstrøms til Rupnarayan, Icchamati og myriaden af andre floder tæt på Sundarbans-området. Madlavning i det fri bliver taget til et helt niveau, når beholdere fyldt med friskslagtede kyllinger, sække med grøntsager og et arsenal af gryder, pander og gas cylindere bliver slæbt med til floden. Den mest besynderlige detalje med afstand er imidlertid de ekstravagante højtalere, som kommer med næsten hver picnicgruppe. De bliver transporteret i deres egne håndtrukne vogne eller biler og separate generatorer til at kunne pumpe nok elektricitet ind i højtalerne i de store udendørsområder. De nyeste sange bliver spillet med lydniveauer over de godkendte. Mænd af alle aldre slås, i en rus af whisky og rom, danser deres hjerter ud, eller besvimer, mens koner, kærester og børn ser på. PIK-NIK af Arko Datto, med værker lavet mellem 2013 og 2015, ser nærmere på disse årlige picnics som fænomen, deres kulturelle betydning, og de miljømæssige aftryk, som efterlades på naturen efter hvert arrangement.Læs mere om Arko Datto: http://www.arkodatto.com.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Arko Datto

  Fra May 03, 2019 til June 23, 2019
  Fernisering: Friday, May 3rd from 4. pm - 6. pm
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Picnicking is far from a simple affair in eastern India. In a land where the fleeting months of December to February offer the only time to ‘enjoy’ the otherwise unbearable tropical sun, picnicking is a winter pastime that’s taken very, very seriously. B
  uses and cooks are hired as groups of families, friends, neighbors and colleagues travel far to claim the perfect picnic spot, preferably around the innumerable rivers traversing the landscape, from the Ganges downstream to the Rupnarayan, Icchamati and myriad other tidal rivers close to the Sunderbans. Vats of freshly slaughtered chicken, sacks of vegetable and an arsenal of pots, pans and gas cylinders are lugged along, taking cooking en plein air to a whole new level. Yet the most curious detail is, by and far, the extravagant loudspeakers that come with nearly every picnic group. Transported in their own hand drawn carts or mini-vans, separate generators are also brought along to pump up the electricity in the great outdoors. Songs from recent Bengali and Hindi blockbusters blare high above permissible decibels. Drunk on whiskey and rum, men of all ages brawl, dance their hearts out or pass out, as wives, girlfriends and children watch. PIK-NIK by Arko Datto, with work done between 2013 and 2015, takes a look at these yearly picnics as a phenomenon, their cultural meaning, and the environmental imprint that is left on the nature after each event.Read more about Arko Datto: http://www.arkodatto.com.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
8 331 dk eventsaf559e1b1f5d94b2548f05d99e92b5eb